Quy trình phát triển phần mềm nào được chúng tôi áp dụng?

Chúng tôi áp dụng hai mô hình phải triển phần mềm điển hình sau, tuỳ thuộc vào đặc thù của từng loại dự án

  • Agile Model: Chúng tôi ứng dụng Scrum Process trong các dự án dạng T&M, Dedicated Team để khách hàng có thể dễ dàng theo dõi được chính xác tiến độ, khối lượng công việc hoàn thành theo từng Sprint, Release
  • Waterfall Model: Waterfall Development được sử dụng trong các dự án Fixed Price khi phạm vi công việc và yêu cầu đã rõ ràng từ đầu, khách hàng không có nhiều thời gian tham gia cùng đội dự án và chỉ tập trung ở các thời điểm Release sản phẩm và UAT. Trong một số dự án cỡ lớn không phù hợp để xây dựng toàn bộ yêu cầu chi tiết ngay từ đầu nhưng vẫn cần song song phát triển và khách hàng phê duyệt ngân sách từng giai đoạn, chúng tôi có thể đề xuất áp dụng Iteractive Model là sự kết hợp giữa Agile và Water trong từng vòng xoáy của giai đoạn.

AGILE MODEL

Scrum process infographic. Agile development methodology, sprints  management and sprint backlog vector illustration - Học viện Agile

WATERFALL MODEL

Waterfall Development (Flowchart) - Software Ideas Modeler
+84363906489