Hệ thống Lưu trữ điện tử

HÀNH LANG PHÁP LÝ

 • Luật Lưu trữ 01/2011/QH13
 • Nghị định 01/2013/NĐ-CPquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
 • Nghị định 130/2018/NĐ-CP về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
 • Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
 • Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
 • Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ  quan nhà nước
 • Thông tư 02/2019/TT-BNV quy định về tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu về bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
 • Thông tư 41/2017/TT-BTTTT quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử  trong cơ quan nhà nước

TỔNG QUAN HỆ THỐNG

 • Quản lý lưu trữ tài liệu điện tử
 • Soạn thảo nhóm
 • Kiểm soát phiên bản tài liệu
 • Kiểm soát tài liệu
 • Quản lý quy trình nghiệp vụ xử lý tài liệu
 • Quản lý tài khoản
 • Tìm kiếm toàn văn tài liệu, tìm kiếm nâng cao
 • Ký số trên tài liệu

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

 • Nguồn đầu vào:
  • Tài liệu giấy => OCR bóc tách nội dung => Biên mục, đưa tài liệu vào lưu trữ
  • Tài liệu điện tử từ các hệ thống Quản lý tài liệu/ Quản lý văn bản khác => NGSP/LGSP => Đưa tài liệu vào lưu trữ
 • Các dịch vụ doanh nghiệp:
  • Lưu trữ tài liệu và khai thác (ECM)
  • Số hoá nhận dạng tài liệu tiếng Việt (OCR)
  • Ký số và timestamp
 • Hạ tầng lưu trữ linh hoạt:
  • RDBMS/ NoSQL của phần mềm lưu trữ điện tử
  • Big Data của doanh nghiệp
  • Cloud Storage doanh nghiệp thuê của AWS, Google, Azure…
 • Các ứng dụng tích hợp:
  • Định danh công dân điện tử
  • Trình ký số văn bản
  • Nộp tờ khai thuế
  • Quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM)
  • CRM/ERP
  • Service Desk

CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

 • Hệ thống hoá hồ sơ bằng bộ lọc linh hoạt, khoa học
  • Phân loại theo loại văn bản
  • Phân loại theo cơ quan ban hành
  • Phân loại theo thời gian ban hành, thời han lưu trữ
  • Phân loại theo độ mật
  • Phân loại theo lĩnh vực
  • Phân loại theo đơn vị
  • Phân loại theo yêu cầu đặc thù
 • Khả năng khai thác đa dạng
  • Tìm kiếm nhanh với từ khoá
  • Tìm kiếm nâng cao
  • Đánh dấu vị trí các kết quả tìm kiếm khớp
  • Sắp xếp tài liệu
  • Truy xuất tài liệu nhanh
 • Quản lý phiên bản tài liệu
  • Check in/ Check out
  • Quản lý lich sử thay đổi theo phiên bản
  • Thiết lập cấu hình xoá phiên bản cũ hoặc lưu trữ ra khu vực khác
 • Quản lý quyền trên tài liệu
  • Gán quyền cho người dùng, nhóm người dùng
  • Gán quyền trên loại tài liệu, tài liệu, thuộc tính của tài liệu
 • Quản lý quy trình động
  • Định nghĩa quy trình mới
  • Tạo lập các bước trên quy trình
  • Cấu hình các bước trên quy trình: phân công đối tượng thực hiện, thời gian xử lý, loại công việc…
  • Phần luồng xử lý: tuần tự, rẽ nhánh…
 • Thông báo, cảnh báo:
  • Thông báo công việc được phân công, cảnh báo các nhiệm vụ/ thời hạn quan trọng
  • Thiết lập luật thông báo, cảnh báo về tài liệu mới, thay đổi trên nội dung tài liệu, phân loại tài liệu…
 • Giao diện người dùng:
  • Web app
  • Mobile appapp
 • Báo cáo thống kê
 • Quản trị:
  • Quản lý kho tài liệu
  • Quản lý người dùng, nhóm người dùng
  • Quản lý quyền
  • Quản lý cấu trúc metadata của các loại tài liệu
  • Quản lý quy trình
  • Theo dõi log
  • Quản lý lịch sao lưu, tối ưu hoá dữ liệu, nhập/ xuất dữ liệuliệu
 • Tích hợp với hệ sinh thái các ứng dụng liên quan cho doanh nghiệp/ cơ quan

+84363906489