Bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng

KÝ CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

  • Chúng tôi luôn ký cam kết bảo mật thông tin
  • Và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng cho các sản phẩm chúng tôi phát triển theo yêu cầu

QUY TRÌNH BẢO ĐẢM AN NINH BẢO MẬT THÔNG TIN

  • Chúng tôi tuân thủ các quy trình đảm bảo an ninh, bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hoặc theo các quy định riêng của từng khách hàng
  • Chúng tôi nhận thức được các sản phẩm, mã nguồn chúng tôi phát triển cho khách hàng là tài sản vô cùng có giá trị cần được bảo vệ tuyệt đối
  • Các nhân viên của chúng tôi khi tham gia vào công ty phải tuân thủ và ký cam kết bảo mật thông tin

+84363906489